FAQ- najčastejšie kladené otázky

V tejto časti našej stránky nájdete odpovede na najčastejšie otázky. Stránku sa budeme snažiť postupne dopľňať a rozširovať. Ak Vás niečo zaujíma alebo potrebujete viac informácií o našich službách, odborných veciach a pod., neváhajte a kontaktujte nás. Možno, že Vaše otázky a naše opovede budú zaujímavé aj pre ostatných. 

Je diagnostika strojov luxus?

Máte časté havárie ložísk?

Najčastejšie príčini kmitania-nevyváženosť.

Vyvažovanie -  metódy, výhody, nevýhody.

Vyvažovanie- trojbodová metóda. 


Je diagnostika luxus? Môžete si to dovoliť ? 


Táto otázka je samozrejme na mieste.  Keďže „každý špás niečo stojí“ je zrejmé že, v prípade, že si objednáte takúto službu, bude potrebné za ňu zaplatiť. Potom je na mieste otázka, či sa Vám to oplatí alebo je to pre Vás zbytočná služba.    
 
Pokiaľ ste spoločnosť s nepretržitou prevádzkou  a každý výpadok v dôsledku poruchy Vás stojí nemalé finančné straty, odpoveď je jednoznačná. Ak aj napriek zvýšeným nákladom za služby predídete neplánovaným prestojom, bude to pre Vás určite výhodné. Je ťažké vyčísliť celkový benefit, keďže nie je isté, koľko prestojov ušetríte. Najjednoznačnejším kritériom je počet neplánovaných porúch za určité obdobie. Ak sa po zavedení diagnostiky zníži počet neplánovaných porúch v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, jednoznačne je to pre Vás výhodný biznis. Ďalším benefitom bude zníženie nákladov na náhradné diely a opravy.  


Čo v prípade, že vaša výroba nie je nepretržitá . Môže mať pre Vás diagnostika význam? Odpoveď je na Vás, ale  je tu niekoľko argumentov v prospech diagnostiky. Vo všetkých publikáciách pojednávajúcich o moderných systémoch údržby určite nájdete, že najdrahšia údržba je údržba do poruchy. Napríklad pri havárii ložiska vo väčšine prípadov nedôjde len ku poškodeniu samotného ložiska, ale odnesie si to hriadeľ, ložiskové teleso, spojka... Bude potrebná oprava a pri dnešných cenách to zrejme nebude lacná záležitosť. Ak napríklad pomocou diagnostiky zistíte poškodenie ložiska motora  a predídete jeho celkovému zničeniu, oprava, prípadne výmena bude v porovnaní s cenou diagnostiky výrazne vyššia. Za pravidelnú mesačnú diagnostiku motora zaplatíte za rok cca 100 - 200€ . Cena opravy, prípadne kúpa nového elektromotora bude závislá od jeho výkonu . Ak cena motora bude 100 € potom jeho diagnostika nemá význam. Pri tých väčších motoroch sa  cena opravy môže vyšplhať na 10 alebo 100 násobok ceny diagnostiky. Ďalším faktorom je cena práce. Včasná výmena, bude určite lacnejšia ako odstraňovanie následkov havárie. Ďalším argumentom v prospech diagnostiky je životnosť. Na základe diagnostických meraní nezistíte len poškodenie niektorých častí, ale odhalíte napríklad zlé ustavenie, nedostatočné mazanie, zlú geometria , zvýšené zaťaženie, teda faktory, ktoré priamo ovplyvňujú životnosť jednotlivých častí zariadenia. Zvýšením životnosti znova ušetríte náklady potrebné na to, aby ste Vaše zariadenia udržali v prevádzky schopnom stave. 


Takže odpoveď na otázku je diagnostika luxus? Je to na Vás, ale my sme presvedčený že nie, nie je. 

  Máte časté havárie ložísk?

Pravdepodobne nie ste jediný, kto má takéto problémy. Ložiská ako neoddeliteľná súčasť rotačných strojov, sú vo väčšine najslabším článkom celej rotačnej sústavy. Preto je veľmi pravdepodobné že v prípade že na zariadení niečo nie je v poriadku, ložiská budú prvé, ktoré na to doplatia. Celková životnosť valivých ložísk môže byť veľmi rozdielna. Faktorov, ktoré na to vplývajú je veľa. Ak však hovoríme o častých haváriách, ktoré sa opakujú na stále tých istých zariadeniach, najčastejšie príčiny sa stále opakujú a vo väčšine prípadov súvisia s nesprávnym zaobchádzaním z ložiskami. Na základe našich skúseností tu je zoznam hlavných príčin častých havárií ložiska.

-  Zlá montáž ložísk- prvoradým predpokladom správneho fungovania ložísk je správna montáž ložiska. Ak nenamontujete ložisko správne alebo ho nesprávnou  montážou dokonca poškodíte, ťažko dosiahnete aby ložisko fungovalo spoľahlivo a dosiahlo dlhú životnosť. Najzrejmejším príznakom zlej montáže je, ak na jednom zariadení dosahujete výrazné rozdiely v dĺžke životnosti ložísk. Vo väčšine sú používané pracovné metódy a montážne postupy podtsavené na skúsoenostiach starších pracovníkov údržby. Pozor! To však neznamená že tieto postupy sú správne .  Na základe našich skúseností, koluje medzi údržbármi veľa nesprávnych a milných informácií
Zhrnutie – pozor na montáž , je to prvoradý predpoklad správnej funkcie ložiska !!!

-  Nevhodné prostredie– prostredie, v ktorom ložisko pracuje, má často rozhodujúci vplyv na životnosť ložiska. Vo väčšine prípadov ale prostredie neviete ovplyvniť.  Dosiahnuťie čo najdlhššej životnosťi ložísk v zlých podmienkach je potom otázka výberu ložiska (správny typ, prevedenie, materiál klietky, ložisková vôľa, tepelné spracovanie ...) a zabezpečenie čo najlepších podmienok pre chod ložiska (spôsob mazania alebo domazávania, vhodnosť maziva, správne množstvo a správne domazávacie intervaly).

-  Geometria – geometria rotačnej sústavy môže mať výrazný podiel na celkových sumárnych silách, ktorému sú rotačné stroje a tým pádom aj ložiská rotačných strojov vystavené. Nesprávny ustavenie  vo väčšine zvyšuje zaťaženie ložiska a tým pádom znižuje jeho životnosť. Ak budete mať na čerpadle s otáčkami 2980 ot/min neúsosoť medzi motorom a spojkou , môžete počítať že Vám ako prvé odíde ložisko na motore , prípadne spojka alebo dokonca Vám „strihne“hriadeľ, . Takže správne pozor na správne ustavenie !!!

-  Zlá kvalita ložísk– vo väčšine prípadov je argument že ložisko bolo zlé, nepravdivý. V posledných dvoch desaťročiach sa situácia v ložiskovom odvetví dosť zmenila. Na európsky trh prúdi množstvo falzifikátov ložísk renomovaných značiek, pôvodom z "tretieho sveta". Tak isto sa môžete dostať ku ložiskám od firiem, ktoré majú pôsobisko v EU, ale nie sú prvotnými výrobcami ložísk. Ložiská takýchto firiem sú prevažne dovážané z  Číny. Ak narazíte na takéto ložisko, kvalita týchto ložísk  môže byť výrazne nižšia, hlavne v dôsledku použitia lacného, nekvalitného materiálu a nedodržaniu správnych tepelných procesov pri výrobe. Preto pozor aké ložiská kupujete. Napriek tomu si stále dovoľujeme tvrdiť, že vo väčšine prípadov dôsledkom havárie ložiska nebola jeho zlá kvalita ale to „ostatné„ čo vplýva na funkciu ložiska.

-  Zlá konštrukcia ložiskového uloženia- tento prípad nie je veľmi častý , ale vyskytuje sa. Ak je ložiskové uloženie zle navrhnuté, dosiahnutie požadovanej životnosti bude zjavný problém, akokoľvek sa budete snažiť . Ak máte takýto problém, jedine ako sa stým dokážete vysporiadať je zmeniť konštrukciu uloženia. Častejší problém ako samotná zlá konštrukcia uloženia je pri uloženiach, ktoré sú navrhnuté tak, že pri montáži môžete zmeniť základné rozmery uloženia, napr. rozteč ložísk . Pri takýchto uloženiach nedodržanie správnych rozmerov, môže výrazne ovplyvniť celkovú životnosť uloženia . 
Určite by sme našli ešte ďalšie možné príčiny poškodenia ložísk. Každopádne ak máte takýto problém je treba príčiny posudzovať individuálne, pre každý prípad. Veľmi užitočným zdrojom informácií je samotné havarované ložisko, ktoré Vám alebo skúsenému odborníkov môže poskytnúť cenné informácie o tom, v akom režime ložisko pracovalo a čo bolo je ho príčinou.

Najčastejšie príčiny kmitania – Nevyváženosť .

Nevyváženosť rotačných častí je jednou z najčastejších príčin zvýšených vibrácií rotačných strojov. Vo väčšine aplikácií je nevyváženosť neželaným zdrojom kmitania, s nežiadúcimi účinkami na zaťaženie a životnosť stroja.  Často sa však využíva, napríklad pri vibračných strojoch, ako nástroj pre dosiahnutie určitého  technologického procesu. 

Definícia nevyváženosti- nevyváženosť rotačných častí je stav, keď os  ťažiska rotačnej časti, nie je totožná s osou otáčania rotačnej časti. Trochu jednoduchšie povedané, nevyváženosť je stav, keď hmotnosť rotujúcich častí nie je rovnomerne rozdelená voči osi otáčania. V praxi sa vyskytujú tri základné druhy nevývahy.


Statická  (silová) nevyváženosť: je stav keď os ťažiska je rovnobežná s osou otáčania. Nevývažok spôsobuje posunutie ťažiskovej osi voči osi otáčania. Dôsledkom posunutej ťažiskiovej osi je vznik radiálnej obehovej sily, ktorá spôsobuje zvýšenie kmitania, v závislosti na veľkosti nevývažku, rýchlosti otáčania a vzdialenosti nevývažku od osi otáčania. Dôsledkom sú zvýšené vibrácie v radiálnom smere. 

Momentová (dvojicová) nevyváženosť: je stav keď os otáčania prechádza ťažiskom rotačnej časti, ale ťažisková os s osou otáčania sú uhlovo vyosené. Nevývažky sú voči sebe staticky vyvážené ale ležia v iných rovinách. Pri rotácii vzniká momentová sila, úmerná veľkosti nevývažku, rýchlosti otáčania a priečnej vzdialenosti nevývažkov. Dôsledkom sú zvýšené vibrácie v axiálnom smere.

Dynamická nevyváženosť – dynamická nevyváženosť je kombinácie statickej a momentovej nevývahy. Ťažisková os je voči osi otáčania posunutá a zároveň uhlovo vyosená. Nevývažky ležia v iných rovinách majú rozdielnu hmotnosť a zároveň sú uhlovo posunuté. Pri rotácií vzniká obehová aj momentová sila. Dôsledkom sú vibrácie v radiálnom aj axiálnom smere.

Prakticky každá rotačná časť má určitú mieru nevývahy, či ide o obežné koleso ventilátora alebo presné vreteno obrábacieho stroja. Kľúčovým faktorom je veľkosť tejto nevyváženosti, inak povedané či tzv. zostatková nevyváženosť je alebo nie je akceptovateľná, v závislosti na charaktere zariadenia a jeho technologického určenia. V bežnej praxi sa môžete stretnúť so všetkými typmi nevývahy. Určenie o ktorý typ ide je možné pomocou merania vibrácií , frekvenčnej a fázovej analýzy. Od typu nevyváženosti potom závisí, akým spôsob je možné túto nevývahu odstrániť.